OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového systému WhiteDog.sk je spoločnosť LM production s.r.o., so sídlom 1.mája 111, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:47 477 920, DIČ: 202 390 2353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Liptovský Mikuláš v oddieli Sro, ž.reg. 540-18214 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky WhiteDog.sk

Účel spracovania osobných údajov

 • vystavenie daňového dokladu – faktúry
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – prostredníctvom elektronickej pošty,
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke whitedog.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok pre PRÍPAD reklamácií,
 • zasielanie e-mailových správ o novinkách a akciách.

Rozsah získavania osobných údajov

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

Tretie strany, ktorým poskytujeme osobné údaje

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem dopravcomv rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:

Dopravcovia:

- Slovenská pošta

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť.

Získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme. Pracujú s nimi len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní v tomto prípade mlčanlivosťou.

Práva a povinnosti zákazníka 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona elektronickou poštou na adrese info@whitedog.sk

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Potvrdenie o tom či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané.
 • Informácie o stave spracovávania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Opravu jeho osobných údajov.
 • Likvidáciu jej osobných údajov.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a súhlas zaniká v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.