ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového systému WhiteDog.sk je spoločnosť Marian Ligda - LM production, so sídlom 1.mája 111, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO:43759271, DIČ: 1078662497, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Liptovský Mikuláš v oddieli Sro, ž.reg. 540-18214 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom SR a nariadením Európskej komisie č. 2016/679 GDPR o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky shop.whitedog.sk

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25. mája 2018. 

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Marian Ligda - LM PRODUCTION rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou LM PRODUCTION s.r.o.

Účel spracovania osobných údajov

 • vystavenie daňového dokladu – faktúry
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – prostredníctvom elektronickej pošty,
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke whitedog.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok pre PRÍPAD reklamácií,
 • zasielanie e-mailových správ o novinkách a akciách ak si to zákazník vyžiadal

Rozsah získavania osobných údajov

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Osoby mladšie ako 17 rokov môžu nakupovať v internetovom obchode shop.whitedog.sk iba s písomným súhlasom rodiča alebo osoby mu zákonne pridelenej. Tento súhlas je potrebné doručiť na adresu Marian Ligda - LM production, 1.mája 111, 03101 Liptovský Mikuláš.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

Po uplynutí lehoty 10 rokov od registrácie klientom, bude klientský účet s osobnými údajmi, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo automaticky vymazaný.

Tretie strany, ktorým poskytujeme osobné údaje

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem dopravcomv rozsahu potrebnom na doručenie tovaru:

Dopravcovia:

- Slovenská pošta

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť.

Získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme. Pracujú s nimi len naši zamestnanci, ktorí sú viazaní v tomto prípade mlčanlivosťou.

Práva a povinnosti zákazníka 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona elektronickou poštou na adrese info@whitedog.sk

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Potvrdenie o tom či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané.
 • Informácie o stave spracovávania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 • Opravu jeho osobných údajov.
 • Likvidáciu jej osobných údajov.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a súhlas zaniká v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.