Reklamácia tovaru a záruka

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Whitedog je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra alebo pokladničný blok).

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry alebo pokladničného bločku. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj reklamačný formulár. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady v záručnej dobe. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručením reklamovaného tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii:

1. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár

2. Po vyplnení nám ho môžete zaslať na email info@whitedog.sk, alebo ho vytlačiť a vložit do krabice spolu s tovarom, ktorý nám budete zasielať.
3. Nezabudnite priložiť do krabice s tovarom kopiu Faktúry alebo pokladničneho bločku.
4. Tovar zašlite na adresu (neposielajte tovar na dobierku!):

Marian Ligda - LM production

1. mája 111

03101 Liptovský Mikuláš

5. Po prijatí reklamácie Vám pošleme informáciu o jej prijatí.
6. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Tovar sa obratom posiela na posúdenie dodavateľovi.
7. Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním opraveného tovaru 
8. Pri neodstrániteľnej vade je reklamácia ukončená vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.